Vad är KBT?

KBT är en förkortning för kognitiv beteende terapi och vilar på vetenskaplig grund. Enkelt förklarat kan man säga att människans tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Det jag tänker i en viss situation påverkar mina känsloupplevelser som i sin tur påverkar mina beteenden och vice versa. 

Ordet kognitiv syftar på människans tankar. Tankar är både dem du tänker verbalt (det du säger till dig själv) och dem du ser framför dig, som bildföreställningar och fantasiser. Tankarna kan vara medvetna, då vi är fullt medvetna om vad vi tänker samtidigt som vi tänker. Men de kan också finnas på ett omedvetet plan. Det betyder att vi kan ha inlärda tankemönster, som vi utför med automatik, utan att tänka på dem. 

Till teorierna i KBT hör en stor samling av metoder, tekniker och verktyg som också är veteskapligt beprövade. Det är teorierna om sammanhanget mellan människans tankar, känslor och beteenden tillsammans med metoder, tekniker och verktyg som är KBT terapi. 

Här börjar det bli intressant!

Okej, nu har vi lite teori klart för oss, det handlar alltså om människans tankar, känslor och beteenden. Sen då? 

Säg att du har tankemönster med dig från barnsben, som du är delvis omedveten om, som påverkar dig varje dag genom hur du tänker om dig själv, om andra och hur du beter dig tillsammans med andra. Säg att tankemönstret är "Jag får till varje pris inte misslyckas". Det kan t ex yttra sig i en ständigt närvarande prestationsångest som påverkar det dagliga livet.  I en KBT terapi kan vi arbeta med att synliggöra tankemönstret och med övning även förändra det! 

Säg att du varje dag upplever känslor av ångest. Ångest är plågsamt och kan upplevas som att det hindrar en från att leva livet, eftersom man är upptagen att hantera sin ångest. I en KBT terapi kan vi arbeta med att utforska mer kring ångesten och synliggöra samband. Med den kunskapen kan vi sedan arbeta med att förändra tankar och beteenden, som i sin tur med övning leder till minskad ångest. 

Det här var bara två exempel på hur KBT terapi kan vara hjälpsamt och hur det kan förändra människors upplevelse av deras liv. I KBT terapi arbetar vi med att synliggöra problemet klienten kommer med och se samband och vad som vidmakthåller problemet. Med den kunskapen arbetar vi sedan med förändring av tankar och beteenden för att minska eller kommer till rätta med problemet. 

Vilka problem kan KBT fungera för?

KBT terapi fungerar för väldigt många problem, där man vill förändra sin situation och komma till rätta med det som orsakar psykiskt lidande i någon form. 

Listan på problemområden som KBT kan vara hjälpsam för är lång. För att nämna några: 

 • Upplevelse av att ha lågt självförtroende eller självkänsla
 • Relationsproblem (kan t ex vara en kärleksrelation, vänskapsrelationer eller arbetsplatsens relationer)
 • Kriser (plötsliga oönskade förändringar i livet)
 • Stress och utmattningssyndrom
 • Posttraumatisk stressyndrom 
 • Ångest, panikångest, generaliserad ångest 
 • Rädslor, katastroftankar och fobier
 • Svårighet att kontollera känslor, humörsvängningar, utbrott, aggressioner, att uppleva sig sakna rationalitet 
 • Svårighet att alls känna känslor, att uppleva sig sakna känslor alternativt vara styrd av rationalism 
 • Tomhetskänslor, känsla av meningslöshet, avsaknad av glädje och upplevd saknad av riktning i livet
 • Depression
 • Självmordstankar 
 • Självskadebeteende
 • Tvångstankar och tvångsmässiga beteende
 • Missbruk av olika slag 
 • Ätstörningar av olika slag
 • Att själv vara anhöring till någon med ovanstående problem 

Du möter en professionell
kbt terapeut

När du väljer att gå i terapi hos mig, så kan du förvänta dig att jag som terapeut arbetar proffesionellt. Det innebär att jag:

 • Har en godkänd utbildning. 
 • Arbetar under handledning. (Mehrdad Beigi i Falun, leg psykolog, leg psykoterapeut i KBT och godkänd handledare). 
 • Följer yrkesetiska principer för psykoterapeuter (läs mer i denna länk)
 • Har kontakt med andra KBT terapeuter för diskussioner och egen utveckling i yrket. 

Så här går det till att gå i terapi  

När du funderar på att börja gå i KBT terapi hos mig, kommer följande att ske: 
 • Vi samtalar på telefon och du berättar lite mer om vad du vill ha hjäp med och kan ställa frågor. Jag lyssnar och berättar lite kort om mig och hur jag arbetar. Om vi kommer överens om att du ska börja i KBT terapi hos mig, så bokar vi en tid för första samtalet och du får hemifrån i lugn och ro fylla i ett frågeformulär om din levnadshistoria och nuvarande problem.
 • första fasen lär vi känna varandra, du blir bekant med KBT och vi utforskar ditt problem och din målsättning
 • I andra fasen synliggör vi hur detta yttrar sig i din vardag och tittar på sambanden. 
 • I tredje fasen lägger vi upp en plan för behandling som möjliggör en förändring. Målet med denna fas är att befästa förändringar. 
 • Nu börjar vi att närma oss punkten för ett avslut av terapin och du har nu egna kunskaper och färdigheter att ta med dig i ditt fortsatta liv. 
Varje session är 60 min. Det är svårt att säga exakt hur många sessioner som behövs, men det är vanligt att en terapi pågår 5-10 sessioner och även upp emot 20 sessioner, beroende på problemets komplexitet och klientens egen målsättning. 

Vad är avgörande för en bra terapi?

När ger terapin resultat och varför? Det är självklart att en terapeut måste besitta kunskap, men forskning visar att utöver det, så är den terapi som ger bäst resultat, den där terapeuten lyckats etablera en god relation med sin klient! 

Här har jag som terapeut alltså ett ansvar att möta dig som klitent och skapa en god relation. Jag tycker att det är viktigt att du som klient känner en trygghet och ett förtroende, när du går i terapi hos mig. Det kommer jag att arbeta för, att du ska uppleva! 

Jag arbetar med en humanisk grundsyn, det innebär en tro på
 • varje människas egen inneboende kraft 
 • att varje människa och dens inre värld är unik