Vad är KBT?

KBT är en förkortning för kognitiv beteende terapi och vilar på vetenskaplig grund. Enkelt förklarat kan man säga att människans tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Det jag tänker i en viss situation påverkar mina känslor som i sin tur påverkar mina beteenden och vice versa. Till KBT hör en samling av metoder, tekniker och verktyg, som gör det möjligt att på ett tydligt och konkret sätt arbeta med de problem, som klienten önskar att arbeta med. 

Ett exempel från samtalsmottagningen: En klient kommer till mig med problemet att hon lider av ångest. När vi utforskar problemet visar det sig att klienten har ett tankemönster som säger att hon absolut inte får misslyckas. Klienten är delvis omedveten om detta tankemönster och får för första gången syn på hur det hänger ihop med en ständigt närvarande rädsla för att göra fel. Klienten börjar få en förståelse för varför ångest plågar henne. Efter det arbetade vi med att ändra på tankemönster och beteenden och klienten upptäckte efterhand att ångesten minskade! 

Vilka problem kan KBT fungera för?

KBT-terapi fungerar för väldigt många problem, där man vill förändra sin situation och komma till rätta med det som orsakar psykiskt lidande i någon form. 

Listan på problemområden som KBT kan vara hjälpsam för är lång. För att nämna några: 

 • Upplevelse av att ha lågt självförtroende eller självkänsla
 • Relationsproblem (Kan t ex vara en familjerelation, kärleksrelation, vänskapsrelation eller arbetsplatsens relationer)
 • Kriser (plötsliga oönskade förändringar i livet)
 • Stress och utmattningssyndrom
 • Sömn, sömnproblem 
 • Posttraumatisk stressyndrom 
 • Ångest, panikångest, generaliserad ångest 
 • Rädslor, katastroftankar och fobier
 • Svårighet att kontollera känslor, humörsvängningar, utbrott och aggressioner
 • Svårighet att  känna känslor, att uppleva sig sakna känslor 
 • Tomhetskänslor, känsla av meningslöshet, avsaknad av glädje
 • Upplevd saknad av känsla för vem man själv är
 • Upplevd saknad av riktning i livet
 • Depression
 • Självmordstankar 
 • Självskadebeteende
 • Tvångstankar och tvångsmässiga beteende
 • Missbruk av olika slag 
 • Ätstörningar av olika slag 
 • Att själv vara anhöring till någon med ovanstående problem 

Så här går det till att gå i terapi  

När du funderar på att börja gå i KBT terapi hos mig, kommer följande att ske: 
 • Vi samtalar på telefon och du berättar lite mer om vad du vill ha hjäp med. Jag lyssnar och berättar lite kort om mig och hur jag arbetar. Om vi kommer överens om att du ska börja i KBT-terapi hos mig, så bokar vi en tid för första sessionen. 
 • första fasen lär vi känna varandra, du blir bekant med KBT och vi utforskar ditt problem och din målsättning. Vi synliggör hur problemet yttrar sig i din vardag och tittar på sambanden. 
 • I andra fasen arbetar vi  med att skapa förändring. 
 • I tredje fasen arbetar vi med att befästa dina förändringar och kommer till ett avslut av terapin, där du nu har egna kunskaper och färdigheter att ta med dig i ditt fortsatta liv. 
Varje session är 45 min. Med de flesta av mina klienter går vi i mål med terapin på omkring 10-15 sessioner. Hur många sessioner som behövs är dock helt indivuellt och beror på klientens egen målsättning och problemets komplexitet. 

Vad är avgörande för en bra terapi?

När ger terapin resultat och varför? Det är självklart att en terapeut måste besitta kunskap, men forskning visar att utöver det, så är den terapi som ger bäst resultat, den där terapeuten lyckats etablera en god relation med sin klient! 

Här har jag som terapeut alltså ett ansvar att möta dig som klient och skapa en god relation. Jag tycker att det är viktigt att du som klient känner en trygghet och ett förtroende, när du går i terapi hos mig. Det kommer jag att arbeta för, att du ska uppleva! 

Jag arbetar med en humanisk grundsyn, det innebär en tro på
 • varje människas egen inneboende kraft 
 • att varje människa och dens inre värld är unik